لیست قیمت ها

جنس صادراتی

عرض

قیمت

قیمت لمین

25

900,000

910,000

30

900,000

910,000

35

900,000

910,000

40

900,000

910,000

45

900,000

910,000

50

900,000

910,000

55

900,000

910,000

شطرنجی ۶۰*

900,000

910,000

غله ای ۶۰ *

900,000

910,000

۸۰

900,000

910,000

۱۰۰**

900,000

910,000

۱۵۰

900,000

910,000

جنس سبک

عرض

قیمت

قیمت لمین

25

قیمت

قیمت لمین

30

قیمت

قیمت لمین

35

قیمت

قیمت لمین

40

قیمت

قیمت لمین

شیشه ای 40

قیمت

قیمت لمین

45

قیمت

قیمت لمین

48.5

قیمت

قیمت لمین

شطرنجی 50

قیمت

قیمت لمین

متراکم * ۵۰

قیمت

قیمت لمین

شیشه ای 50

قیمت

قیمت لمین

60*

قیمت

قیمت لمین

65

قیمت

قیمت لمین

70

قیمت

قیمت لمین

75

قیمت

قیمت لمین

100**

قیمت

قیمت لمین

جنس متفرقه

عرض

قیمت

قیمت لمین

نخ ۲ ۳۵

900,000

910,000

نخ ۲ ۴۰

900,000

910,000

نخ ۲ ۵۰

900,000

910,000

پتروشیمی ۶۰*

900,000

910,000

شکری ۶۰ *

900,000

910,000

پسته ای ۷۰ *

900,000

910,000

جنس ویژه

عرض

قیمت

قیمت لمین

35

قیمت

قیمت لمین

40 *

قیمت

قیمت لمین

45

قیمت

قیمت لمین

شطرنجی *50

قیمت

قیمت لمین

متراکم * ۵۰

قیمت

قیمت لمین

55*

قیمت

قیمت لمین

60*

قیمت

قیمت لمین

شطرنجی ۷۰

قیمت

قیمت لمین

متراکم *70

قیمت

قیمت لمین

75

قیمت

قیمت لمین

100**

قیمت

قیمت لمین