کیسه های جعبه ای

کیسه جعبه است به طور کلی برای بسته بندی و محافظت در برابر مایعات و گرد و غبار استفاده می شود.